LOADING

Type to search

גרמניה דו״חות שנתיים

תקריות אנטישמיות ב- 2018

Share
מקור: RIAS

מוקד המחקר והמידע לעִניין האנטישמיות בברלין (RIAS) מצֵר על גידול ניכר ומשמעותי בתקריות האנטי-יהודיות בבירה של הרפובליקה הפדראלית הגרמנית. ב-  2018 ספר אותו מוסד, שאינו ממשלתי, 1083 תקריות בהתאמה. היה זה 14 אחוז יותר מאשר בשנה הקודמת. מספר התקיפות הפיזיות יותר מהכפיל את עצמו: הוא עלה מ- 18 ל- 46  – כך דיווח המוקד, בנוסף, ביום רביעי.

על פי הטענה, גם מספר האִיומים עלה במידה ניכרת:  מ- 26 ל- 46. על פי הנתונים, נפגעו מהדבר 368 איש. בכלל זאת, היה מדובר  ב- 187 מקרים, כלומר ביותר ממחצית המקרים, באזרחים יהודים. מוסדות שונים גובים ואוספים, על פי קריטריונים שונים, נתונים סטטיסטיים לגבי האנטישמיות.