LOADING

Type to search

גרמניה מחקרים

אנטישמיות בתרבות המוסלמית

Share
מקור: verfassungsschutz

בעזרת החוברת המצויה בפנינו,  מבקשת הלשכה הפדראלית להגנה על החוקה (BfV בראשי התיבות בגרמנית) לעורר בציבור הרחב רגישות ביחס לאנטישמיות אסלאמיסטית. בזאת מופנֵית תשומת לב מיוחדת לארגונים ולזרמים אסלאמיים, כמו גם לתעמולה האנטישמית שלהם.

החומר המחשבתי האנטישמי, אשר מופץ על ידי קבוצות ואנשים פרטיים אסלאמיסטיים, מהווה כבר היום אתגר ניכר, בכל הנוגע לחיים בצוותא בשלום ובסובלנות בגרמניה. מאז סוף שנת 2015 מתעדת ה- BfV אירועים אנטישמיים בגרמניה, אשר הרקע המשוער שלהם הינו אסלאמיסטי, ואשר נודעו לרשויות ההגנה על החוקה במהלך עבודתם. הטיפול באירועים שכאלה מראה, שתופעות אנטישמיות על רקע אסלאמיסטי בהחלט אינן נדירות. להתמודדות האקטיבית עם חומר מחשבתי זה תהיה, על כן,  משמעות הולכת וגדֵלה בשנים הבאות.