LOADING

Type to search

דו״חות שנתיים שוייץ

דו”ח האנטישמיות בשוויץ דוברת הגרמנית בשנת 2018

Share
מקור: antisemitismus

נתונים סטטיסטיים והתקריות החמורות ביותר ב- 2018

התאחדות הקהילות היהודיות של שוויץ – (בראשי התיבות בגרמנית)  SIG, וכן הקרן נגד גזענות ואנטישמיות – (בראשי התיבות בגרמנית) GRA – מפרסמות היום את דו”ח האנטישמיות של 2018 בשוויץ דוברת הגרמנית. הוא מראה, כי מספר התקריות האנטישמיות הפיזיות והמילוליות נותר יציב מחוץ לאינטרנט. עדיין ממשיכים לעורר דאגה התבטאויות ואִיומים אנטישמיים באינטרנט ובמדיה החברתיים.

בשנת 2018 נרשמו (ללא אינטרנט) 42 תקריות אנטישמיות. בזאת היו כוללים פעולת תקיפה אלימה אחת (1), 11 פעולות גידוף ו- 5 פעולות של מריחת כתובות. לא אירעו כלל פעולות של השחתת רכוש. יש לצאת, עם זאת, מנקודת הנחה שמספר גדול של תקריות אינן מדֻווחות  –  כך כותבות SIG  ו-  GRA בהודעה משותפת במֶדיה. לגבי שנת הדיווח 2018, דו”ח האנטישמיות עוּבד באורח יסודי. הוא מציג ניתוחים ונתונים סטטיסטיים מפורטים יותר, כמו גם הבהרות מקיפות יותר לגבי הגדרות ושיטות.

בהשוואה למדינות אירופאיות אחרות, כמו למשל גרמניה או צרפת, מגיעים הדברים לכדי פחות התקפות אנטישמיות אלימות  –  כך נאמה בדו”ח. עם זאת, היקף ההתבטאויות והאִיומים האנטישמיים באינטרנט אמור לנוע ברמה גבוהה הדומה למתרחש במדינות אחרות באירופה. למעלה מ- 90 אחוז מהתקריות המקֻוונות המתועדות בשוויץ הגרמנית נרשמו על גבי שתי פלטפורמות המדיה החברתיים  פייסבוק וטוויטר.

מבחינת תוכן הדברים, נופלים שני שליש מהתקריות, כולל המקֻוונות, תחת הקטגוריות “תיאוריות קונספירציה אנטישמיות” ו”אנטישמיות המיוחסת לישראל”. דווקא תיאוריות קונספירציה אנטישמיות זוכות להיות נפוצות יותר לפי שעה  –  כך טוענות GRA  ו-  SIG. על פי הטענה, אנטישמיות המיוחסת לישראל מתעוררת לעיתים קרובות עקב אירועים במזרח התיכון, אשר מצוינים כגורמים  המאתחֵלים ומניעים אותם  (triggers). למשך פרק זמן מוגבל, התוצאה של הדבר הינה מספר גדול בהרבה של תקריות אנטישמיות. כפי שמתאר זאת דו”ח האנטישמיות, יש לתלות בגורמים מאתחֵלים ומניעים (triggers) שכאלה את עיקר האחריות להתפרצויות של גלי פעולות כאלו.

היקף נאומי שנאה באינטרנט מאוד גדֵל באינטרנט, באופן כללי, מזה שנים. לדברי עורכי הדו”ח, בולט לעין שרוב הפוסטים האנטישמיים אינם מתפרסמים בעילום שם. לעיתים קרובות, המחברים  מופיעים בגלוי עם השם ותמונת הפרופיל שלהם הניתנת לזיהוי, כך שניתן גם לזהות אותם. מבחינת SIG  ו-  GRA  –  קיים צורך דחוף בפעולה בעניין נאומי השנאה באינטרנט. דרישה זו מכֻוונת מחד למערכת הפוליטית, ומאידך לאלה שמציגים ומציעים פלטפורמות של מדיה חברתיים. לטענתן, בלימת נאומי השנאה נחוצה באופן דחוף, ויחד עם זאת חייבים להינקט תמיד צעדים, שיתאפיינו גם במחויבות מוגברת להסברה ולמניעה.