LOADING

Type to search

אוסטריה דו״חות שנתיים

מחקר אנטישמיות: שיעור האנטישמיות הגלויה באוסטריה: 10%, וזו החבויה: 30%

Share
מקור: parlament

“במָקום שבו מופיעה האנטישמיות, זו מוליכה לשינויים בחברה כגון גזענות, שנאת זרים, מגמות אנטי-דמוקרטיות, וכן הקריאה להופעתו של אדם חזק”, כך אמר נשיא המועצה הלאומית וולפנג סוֹבּוֹטקָה, תוך הדגשת חשיבותו ומשמעותו של המחקר הנוגע לאנטישמיות ב- 2018, אשר הוצג היום במסגרת מסיבת עיתונאים. על פי הטענה, גם באירופה השתנו פנֶיה של החברה ב-  2015, האנטישמיות עדיין קיימת באופן לָטֶנטי, ואוסטריה איננה בבחינת “אי של מאושרים”. “האנטישמיות נוגעת לכולנו” –  כך לדברי נשיא המועצה הלאומית.

הנתונים מהמחקרים מאשרים באמצעות תיעוד, כי האנטישמיות הגלויה משתקפת בחלק יחסי של האוכלוסייה העומד על 10% בקירוב, ואשר מתבטא מעל הכל באנטישמיות גזענית ובהכחשת שואה. בנוסף לכך, קיימות אינדיקציות לקיומה של אנטישמיות לָטֶנטית בשיעור של 30% בקירוב, מעל לכל בתחומים הבאים: אנטישמיות מסורתית, אנטישמיות תוך כדי התייחסות לישראל ואנטישמיות משנית –  כך הבהירה אֶווה זֶגלוֹביץ מהמכון למחקר חברתי אמפירי (IFES). פוטנציאל אנטישמי מעורר דאגה מתגלה, על פי התוצאות הקיימות, בקֶרב אנשים דוברי ערבית ותורכית, אשר יושבים באוסטריה מזה זמן ארוך למדי.

המחקר בוצע, על פי הזמנה מאת נשיא המועצה הלאומית, על ידי קהילת עבודה מקצועית תחת הנהגתו והכְווָנתו של המכון למחקר חברתי אמפירי. יחד עם סוֹבּוֹטקה, הבהירו את התוצאות והמסקנות מתָאם המחקר, תומאס שטֶרן ואווה זבלוביץ.

פריטי מידע נוספים:

*           תכתובת פרלמנטרית מס’ 266/2019

*           אתר האינטרנט של המחקר הנוגע לאנטישמיות

*           תצלומים של הפרזנטציה