LOADING

Type to search

גרמניה מחקרים

מחקר בנושא אנטישמיות בבתי ספר

Share
מקור: ekmd

מוּדעות לבעיה הלוקה בחסר, ספרי לימוד גרועים: מדענים מברלין ומגִיסֶן בחנו, בחווַת דעת שהם ערכו, את האנטישמיות בבתי ספר. המסקנה שלהם מתנסחת כדלקמן: בתי ספר יכולים לצאת ולפעול נגד אנטישמיות רק בתמהיל המורכב מהסברה, ממניעה, מהתערבות, מצעדי משמעת בית-סִפריים נגד תלמידים, כמו גם אמצעים נגד מורים בהתאם לתקנון השירות, כפי שהודיעו שתי האוניברסיטאות ביום שני.

המחקר הוכן והופק על ידי איש מדעי החברה סמואל זָלצבּוֹרן מהמרכז לחֵקר האנטישמיות (ZfA) באוניברסיטה הטכנית של ברלין ועל ידי חוקרת מדע המדינה אלכסנדר קוּרט מהמכון למדע המדינה באוניברסיטת יוּסטוּס ליבּיג בגיסֶן. בחווַת הדעת שלהם, הם מדברים על מגנות מסוכנות בקֶרב פדגוגים, הנוטים להעמיד את ההתמצאות והכשירות במיומנויות, מבחינת סדר העדיפויות, לפני לימוד עובדות, וכן לגלות סובלנות כלפי האנטישמיות מתוך פרספקטיבה רב-צדדית המובנת באופן מסולף.

קיים גם צורך בפעולה בתחום הפוליטי המבני –  כך אמרה אלכסנדרה קורט. לטענתה, לב העניין הינם ספרי הלימוד, אשר בחלק מהמקרים קיצרו תכנים באופן ניכר ויתר על המידה. יש על כן לחשוב מחדש בעניין היעדרם של הליכי רישוי והסמכה לגבי ספרי לימוד בהרבה מדינות מחוז בגרמניה. על פי הטענה, משרדי התרבות של מדינות המחוז בגרמניה, כמו גם ועידת שרי החינוך שלהן (KMK), אומנם הכירו בבעיה באופן עקרוני, אולם יש עוד מקום ניכר לפיתוח היישום של הכרה זו לכדי צעדים קונקרטיים ושינויים מבניים.

לצורך המחקר, שאלו המדענים מספר מדינות מחוז, בעקבות הנתונים שנמסרו, לגבי הצעדים שננקטו עד עכשיו ואלה המתוכננים לעתיד.

על פי הטענה, אלה מאוד שונים ומגֻוונים: “בעוד שלמשל מדינת המחוז חבל הרָיין פָּלָטינָאט (Rheinland-Pfalz) ממקדת את תשומת הלב שלה כמעט באופן בלעדי להיצע פעילויות מחוץ לבית ספר, שהינן ווֹלוּנטאריות, כגון נסיעות לאתרי זיכרון, ולא קיים בה הליך דיווח בנוגע לתקריות אנטישמיות בבתי ספר  – הרי שברשות ברלין מצויה כבר מערכת גביית נתונים ודיווח, שהינה מדויקת ברמה הסטטיסטית, וכן אנשי קשר קונקרטיים בנושא בתוך הרשויות”, כך הצהיר סמואל זלצבורן. כהשלמה לכך, השתמשו החוקרים, בנוסף לזאת, בידיעות ממחקרים ומהספרות המקצועית בנושא האנטישמיות בבתי ספר.

בזכות הוראה בית-סִפרית אחרת בנוגע לתולדות יהודי גרמניה התבטא לאחרונה גם הממונה לעִניין האנטישמיות בממשלה הפדראלית הגרמנית, פליקס קליין. לטענתו, יהודים נתפסים רק כקבוצה בעייתית, כנרדפֵי פעולות הנאצים. על כן הוא מבקש שיהיו בנמצא, עד סוף השנה, חומרי לימוד “אשר  בהם מוסבר על היהדות באופן אחר ממה שהיה נהוג עד עתה”.