LOADING

Type to search

חילול ישראל

בית כנסת נפרץ וחולל בירושלים

Share
מקור: hakolhayehudi

ירושלים – במהלך הלילה פרצו אלמונים לבית הכנסת בשכונת קריית יובל בירושלים וחיללו אותו בצורה קשה.

האלמונים פרצו לבית הכנסת לאחר שפגעו בלוח החשמל שלו, השליכו ספרי קודש רבים על הארץ בצורה מבזה. האלמונים פרצו את ארון הקודש באמצעות דיסק חיתוך ודרך החור שפערו הוציאו החוצה את ספרי התורה.

לאחר מכן השליכו את ספרי התורה בבזיון על הארץ ושפכו עליהם חומצות שפגעו בספרי הקודש.

המטרה הגיע עם בוקר למקום והחלה באיסוף ממצאים וחקירה לזיהוי החשודים.