LOADING

Type to search

דו״חות שנתיים הולנד

דו”ח על גזענות, אנטישמיות ואלימות ימנית קיצונית בהולנד בשנת 2017

Share
מקור: verwey-jonker

הדו”ח השביעי על גזענות, אנטישמיות ואלימות קיצונית בהולנד, שפורסם היום, מונה 3486 תקריות בשנת 2017 בתחום הגזענות, האנטישמיות והאלימות הקיצונית בהולנד (4038 תקריות בשנת 2016).

בעקבות בקשת בית אנה פרנק, ערך מכון ורווי-ג’ונקר (Verwey-Jonker) מחקר כמותי על דיווחים על נושאים אלה במערכת הרישום של המשטרה. בשנת 2017 נרשמה ירידה בגזענות, באפליה המוסלמית, באנטישמיות ובאלימות הימנית הקיצונית. עם זאת, נרשמה עלייה באנטישמיות האלימה.

סך כל התקריות בעלות אופי אנטישמי פחת, פחות תקריות אנטישמיות דווחו, 761 בשנת 2016 לעומת 583 ב 2017. עם זאת, אנו רואים עלייה בתקריות אנטישמיות אלימות (איומים ותקיפות). לאחר שמספרם התכווץ מ- 57 ל- 35 ב- 2016, עלה מספרם ב- 2017 ל- 46 תקריות.