LOADING

Type to search

דו״חות שנתיים

אנטישמיות – סקירה כללית של מידע הנגיש לאיחוד האירופי בשנים 2007-2017

Share
מקור: fra.europa

האנטישמיות יכולה לבוא לידי ביטוי בצורה של התקפות מילוליות ופיזית, איומים, הטרדה, אפליה ויחס בלתי שוויוני, נזק לרכוש וגרפיטי או צורות אחרות של התבטאויות בע”פ או בכתב, כולל באינטרנט. הדו”ח הנוכחי מספק סקירה כללית על נתונים על אנטישמיות כפי שנרשמה על ידי ארגונים בינלאומיים ועל ידי מקורות רשמיים ולא רשמיים במדינות החברות באיחוד האירופי, על סמך הגדרות וסיווגים שקבעו.

“נתונים רשמיים” הם כאלה שנאספו על ידי רשויות אכיפת החוק, רשויות אחרות שהן חלק ממערכות המשפט הפלילי ומשרדי המדינה הרלוונטיים ברמה הלאומית. “נתונים לא רשמיים” מתייחסים לנתונים שנאספו על ידי ארגוני החברה האזרחית.

תקריות אנטישמיות ופשעי שנאה הינם הפרה של זכויות יסוד, כולל הזכות לכבוד האדם, הזכות ליחס שוויוני וחופש המחשבה, המצפון והדת.

סקירה שנתית זו מספקת את הנתונים העדכניים ביותר על תקריות אנטישמיות, עבור התקופה שבין ה-1 בינואר 2007 – 31 בדצמבר 2017, בכל המדינות החברות באיחוד האירופי בהן היו נתונים זמינים. בנוסף, היא כוללת נספח המציג ראיות מארגונים בינלאומיים.

לא התקבלו נתונים רשמיים על תקריות אנטישמיות בשנת 2017 מ-5 מדינות חברות באיחוד עד מועד השלמת הדוח הזה בספטמבר 2018.

זוהי המהדורה ה -14 שהפיק  ה- FRA ומי שקדם בתפקידו ל- FRA , מרכז הפיקוח האירופאי על גזענות ושנאת זרים, של דוח הנתונים בכל הנוגע לגילויי אנטישמיות באיחוד האירופי.