LOADING

Type to search

מחקרים

תיעוד פשעי שנאה ונהלי איסוף נתונים בפועל ברחבי האיחוד האירופי

Share
מקור: fra.europa

ברחבי האיחוד האירופי, אנשים חווים ומתמודדים עם שנאה בשל צבע העור שלהם, שיוכם האתני או הדתי, מגדרם או זהותם המינית. בתגובה, האיחוד האירופי והמדינות החברות בו הציגו חוקים נגד פשעי שנאה והקימו שירותי תמיכה לקורבנות. אולם אלה יוכלו לממש את הפוטנציאל שלהם רק באם הקורבנות ידווחו על הטרדה ואלימות שנבעו משנאה, ובאם שוטרים יקטלגו מקרים כאלה כפשעי שנאה. דו”ח זה מספק מידע עשיר ומפורט על רישום פשע שנאה ומערכות איסוף נתונים ברחבי האיחוד האירופי, כולל כל שיתוף פעולה מערכתי עם מוסדות החברה האזרחית.

חוקים נגד פשעי שנאה כבר מוטלים על הכף, ומטילים קנסות כספיים מוגברים בגין כל פעולה שמונעת מאפליה, זאת בעת ובשעה שישנם בנמצא שירותים מגוונים הזמינים עבור הקורבנות. אבל האם אמצעים אלה מספיקים?

התפתחות זו נבלמת על ידי שתי מהמורות. למעשה, רק חלק קטן מהקורבנות מדווחים למשטרה על הטרדה ועל אלימות שהמניעים להן היו שנאה. יתר על כן, גם כאשר הם עושים זאת, השוטרים לא תמיד מסווגים את הדיווחים כפשעי שנאה. יש מי מהם שאינם מזהים תקריות מסויימות ככאלו שהונעו מדעות קדומות. לאחרים נעדרים פשוט הכלים המעשיים הדרושים, כגון טופסי דיווח על אירועים, המאפשרים לציין את המוטיבציה הגזענית להתרחשותם – או שהנטייה לספק מידע לא תמיד מצטיירת כהכרחית.

פירוש הדבר הוא שפשעי השנאה האלה נותרים בלתי מזוהים או שאינם נרשמים, ולכן לא נחקרו, הורשעו, קוטלגו ובסופו של דבר, נותרו בלתי נראים.

תכנים

  1. ממצאים עיקריים ודעות של ה-FRA
  2. נורמות בינלאומיות, תקנים והנחיות בנושא רישום פשעי שנאה ואיסוף נתונים
  3. סקירה השוואתית של המצב ברמה הלאומית
  4. רישום ואיסוף נתונים על פשעי שנאה ב- 28-EU
  5. סקרים על קורבנות פשיעה באיחוד האירופי