LOADING

Type to search

הולנד התנכלות

בית אנה פרנק אסר על עובד יהודי לחבוש כיפה במהלך העבודה

Share
מקור: Daily mail
אמסטרדם – עובד יהודי בבית אנה פרנק לא האמין למשמע אוזניו כשמעסיקיו אסרו עליו לחבוש כיפה בעבודה.
 
בארי וינגרלינג (Barry Vingerling) הגיע לעבודה ביומו הראשון במוזיאון באמסטרדם ונאמר לו להוריד את הכיפה.
 
לבארי נאמר כי חבישת הכיפה עלולה לסכן את הנייטרליות של הקרן המפעילה את המוזיאון ולהשפיע על עבודתה במאבק באנטישמיות.
 
לבארי נאמר גם כי חבישת כיפה נאסרה על ידי בית אנה פרנק, שכן העובדים לא מורשים ללבוש סמלים יהודיים.
 
המוזיאון אמר למר וינגרלינג שהוא מחויב לבקש רשות רשמית לחבוש כיפה.
 
מנהל קרן אנה פרנק, גאראנס ראוס-דילדר (Garance Reus-Deelder) אמר כי למוזיאון אין מדיניות של לבוש בגדים דתיים.
אף פעם לא היה לנו עובד שרצה ללבוש כיפה, צעיף או צלב” אמרה.

תחילה רצינו לדעת אם ביטוי דתי יפריע לעמדה העצמאית שלנו. קרן אנה פרנק היא ארגון עצמאי ללא קשרים דתיים “.