LOADING

Type to search

Uncategorized גרמניה תעמולה

שנאת יהודים 2018: לשון הנאצים

Share
מקור: Informationsstelle Antisemitismus Kassel

Essen – דימויי חשיבה ותבניות של השקפת עולם אנטישמיים, שהינם רווחים ושגורים בהווה, מציגים לעיתים קרובות נקודות דימון והַקבלות לאנטישמיות של הנאצים, אשר הוליכה לרצח ההמוני של יהודי אירופה. דוגמא עדכנית הינה ההתבטאויות של מנהל דוכן חטיפים מוסלמי מ- Essen, אשר פורסמו ביום ראשון על ידי ערוץ הטלוויזיה Spiegel:

“היטלר אמר: אני אתן למספר יהודים לחיות, ואחר כך ייֶדעו מדוע אני הרגתי את האנשים האל. והוא צודק – כך אני חושב. אנשים אלה רוצים להחזיק בכל, רוצים שיהיו להם כל הארצות, כל הדברים. הם לא משאירים דבר לאנשים אחרים. האימָאם שלנו אמר שישראל הינה שגיאה גדולה, גידול סרטני. ואם אתה לא מסיר מעליך את הסרטן, הוא נשאר בראש שלך ובגוף שלך”.

הבעלים של Barbar Grill, Essen, 2018.

לשם השוואה, קטע מתוך מאמר מאוחר של הנאצי יוזף גֶבֶּלס:

“לא ניתן היה בכלל להבין את המלחמה, אילולא היו רושמים ושמים לב לכך, שמאחורי הפעלתנות הבלתי טבעית, אשר בעזרתה מנסים אויבינו המאוחדים לרמות את העולם ולתעתע באנושות  –  היהדות הבינלאומית עומדת ככוח המניע. (…) העמים רוצים שלום הוגן; אבל היהודים הינם נגד זה. (…) היהודים אשמים בכל הפורענות הזאת! על כן חייבים לדרוש מהם לתת את הדין, וזאת במהרה ובאופן יסודי!”

יוזף גֶבֶּלס, 21 בינואר 1945.

שניהם מצהירים, באופן מרומז או מפורש, שכלל האנושות הינה קורבנות “של היהודים”, וזאת על מנת להצדיק, בו-זמנית, את הרצח ההמוני הנציונל-סוציאליסטי של היהודים כ”צעד התגוננות” הכרחי. בו-זמנית, מתבצעת בזאת דֶה-הוּמָניזציה של היהודים, בכך שמוכרז עליהם כעל  “גידול סרטני”, או כעל כוח המניע “מאחורי כל הפעלתנות הבלתי טבעית”.