LOADING

Type to search

גרמניה מאבק באנטישמיות

התקבלה החלטה נגד האנטישמיות

Share
מקור: jedische-allgemeine

בית הנבחרים בברלין התבטא ברוב גדול נגד כל צורה של שנאת יהודית, והבליט את חשיבותם של חיים יהודיים בבירה. בהחלטה שהתקבלה פה אחד, נאמר: “הבעתו של אני מאמין זה מאגדת בתוכה, באופן מפורש, גם את האנטישמיות המשני וזו אשר מתייחסת לישראל”. לדבריו, זו מטלה של החברה כולה להתייצב נגד שנאת היהודים, כך לדברי הסיעות הבאות: המפלגה הסוציאל-דמוקרטית, האיחוד הנוצרי-דמוקרטי, השמאל, הדמוקרטיים החופשיים וברית 90/הירוקים.

לכאן משייכות הסיעות את המאבק העקבי, ההעמדה לדין בגין עבירות פליליות ממניעים אנטישמיים וכן תיעודן של אלו, כמו גם הגנה על קורבנות, חיזוק החברה האזרחית וכן טיפוח רגישות לדפוסי חשיבה והלכי רוח אנטישמיים. בהתאם להחלטה, הסנאט אמור להגיש עד פברואר 2018 קוֹנצֶפּט לעניין המניעה, ובזאת לכלול גם את האגודה העירונית של ברלין.

ישראל בהחלטה שלהן, מדגישות הסיעות בנוסף לכך את הסולידאריות שלהן עם ישראל, ומכירות בזכות הקיום וההגנה העצמית של המדינה היהודית. בית הנבחרים הברלינאי התנער בבירור מהתנועה האנטי-ישראלית BDS (חרם, משיכות השקעות וסנקציות), בדבריו אלה: לרשותם של ארגונים, לאגודות ולאנשים, אשר עושים דה-לגיטימציה לקיומה של ישראל כמדינה יהודית, או אשר פועלים אחרת באופן אנטישמי  – לא יועמדו, ככל שהדבר אפשרי מבחינה משפטית –  כל שטחים וחֲצֵרים (premises). הם גם לא עתידים לקבל כל מענקים או הקצבות ממדינת המחוז (ברלין).

ביחס ליום אלקוּדס (יום ירושלים האסלאמית), הנערך מדי שנה, דרש בית הנבחרים מהרשויות המוסמכות לנצל כל אפשרויות לשם הטלת מגבלות באופן עקבי, ולהעמיד לדין באופן עקבי בשל הפרות בעניין זה. “ברלין לא תסכים לקבל כל סיסמאות, מוטיבים או סימנים אנטישמיים של ארגונים שותפים אנטישמיים (כמו למשל החיזבאללה, החמאס והחזית העממית לשחרור פלסטין)  –  באסיפות ברחובות ובמרחב הציבורי”.

הסיעות הספציפיות מציגות בהחלטה את האני המאמין האינדיווידואלי שלהן לגבי אחריות של גרמניה בשל השואה. מכך נובע, על פי הטענה, גם המימון העתידי של עבודת ההנצחה והזיכרון, כמו גם זֵכר הקורבנות. “עבודת ההסברה לגבי האנטישמיות הקלאסית וזו המתייחסת לישראל, ההיסטוריה וההשלכות של הנציונל-סוציאליזם והשואה  – מהווה עבורנו את הליבה המהותית של עבודת החינוך ההיסטורית-פוליטית”, כך נאמר בהחלטה.