LOADING

Type to search

גרמניה מחקרים

צורות הופעה ורקעים אידיאולוגיים שונים של התססה אנטישמית ברשתות החברתיות

Share
מקור: lfv.hessen

אלו תמונות בזק, כמו המקרה של תלמיד יהודי שעבר הצקה והתעמרות מצד קבוצה בברלין, אשר מציתות מחדש, במרווחי זמן סדירים למדי, את הדיון הנוקב על אנטישמיות בקֶרב מוסלמים בגרמניה. ככלל, התופעה מיוחסת ומקושרת בזאת לאנטישמיות המסורתית של הימין, כאשר במשולב עם זאת מגיעה לרוב הצגה ערכית (פחות או יותר מפורשת) לגבי שאלה איזה סוג אנטישמיות הינן אם כן היותר רלוונטי, ואיזה הינו שולי בלבד. בזאת אמורים ההבדלים בהערכה להיות יותר קשורים עם השקפת העולם, או לחילופין המיקום במפה הפוליטית של הפרשנים  – מאשר עם בסיס עובדתי קונקרֶטי. שכן לצורך השוואה ישירה של שתי התופעות לא קיים כמעט חומר נתונים עובדתי מספיק.

אל מול רקע זה נעשה על ידי (פלטפורמות אינטרנט) PAAF בפרשנויות אנטישמיות בהופעות של גופי מֶדיה גרמנים גדולים בפייסבוק וביוּטיוּבּ, בפרט ביחס לרקע הפוליטי או לחילופין האידיאולוגי של המשתמשים הנוגעים לדבר. לאיזה אחוז מהפרשנויות האנטישמיות לגבי פוסט מסוים יש רקע ימני, לאיזה אחוז יש רקע מוסלמי? האם הפרופורציה משתנה בהתאם לנושא, או לחילופין בהתאם למיצוב של הפוסט מבחינת השקפת העולם הפוליטית? אלה קשרים והֶקשרים ניתן לזהות כאן? עד כמה התחוללו כאן בשנים האחרונות שינויים ומעתקים?

לצד הגדרה כמותית זאת, גילויי האנטישמיות גם אופיינו ונותחו פרט לכך מבחינה איכותית. עד כמה נבדלת האנטישמיות של המוסלמים מזו של הימין? על אלה דפוסי הנמקה הם נסמכים, בהתאמה? אלה סטריאוטיפים אנטישמיים נקלטים ומאומצים בזאת? איזה תפקיד ממלאת הביקורת במדינת ישראל, שהינה בעלת גוון אנטי-ציוני, או לחילופין אנטישמי? האם ניתן במרוצת הזמן לזהות בשינויים ביחס לכל השאלות הללו?

Downloads: 

PAAF-Analysen IN ALLER KÜRZE Ausgabe 1 (PDF / 241.55 KB)

PAAF-Analysen Ausgabe 1 (PDF / 498.66 KB)

2017-11-14_PM_LfV Hessen_PAAF-Studie (PDF / 236.07 KB)