LOADING

Type to search

ארצות הברית סקרים

סקר: גבולות העוינות: סטודנטים מדווחים על אנטישמיות ועל רגשות אנטי-ישראליים בארבע אוניברסיטאות

Share
מקור: brandeis

דו”ח זה הוא חלק מתוכנית מחקר הממוקדת בתפיסות וחוויות
אנטישמיות ואנטי-ישראליות בקמפוסים בארה”ב. דו”ח זה בוחן ארבעה מוסדות,
אוניברסיטת ברנדייס (Brandeis), אוניברסיטת הרווארד (Harvard), אוניברסיטת פנסילבניה (Penn), ואוניברסיטת אן ארבור מישיגן (Ann
Arbor).
הדו”ח מתבסס על נתוני סקר שנאספו בשנים האקדמיות 2017-2015 מדגמים מייצגים של
סטודנטים לתואר ראשון (יהודים ולא יהודים) בבתי ספר אלה.

 

קרא את הדו”ח

קרא את הנספחים
הטכניים

הצגה חזותית

 

ממצאים עיקריים:

 

סטודנטים יהודים נחשפים רק לעתים רחוקות לאנטישמיות בקמפוס.
רוב התלמידים היהודים בארבעת בתי הספר שנחקרו דיווחו כי לא חוו כל סוג של אפליה
בבתי הספר בשל דתם. בנוסף, רובם המכריע דיווחו כי לא שמעו הערות אנטישמיות בתדירות
כלשהי.

 

תלמידים יהודים אינם חושבים שהקמפוס שלהם עוין ליהודים.
רוב הסטודנטים היהודים בכל ארבעת בתי הספר לא הסכימו שהקמפוס שלהם הוא “סביבה
עוינת כלפי יהודים”. סטודנטים לא יהודים בכל ארבעת בתי הספר הסכימו עם הדעה
הזאת. בהשוואה לשלושת הקמפוסים האחרים, סביר להניח שגם סטודנטים יהודים ולא יהודים
במישיגן יסכימו לכך שיש סביבה עוינת ליהודים בקמפוס שלהם, אם כי השקפה זו עדיין
היתה דעת מיעוט בקרב התלמידים.

 

סטודנטים יהודים נחשפים להערות עוינות כלפי ישראל בקמפוס.
השמעת הערות עוינות כלפי ישראל (בעיקר מצד סטודנטים) היתה שכיחה הרבה יותר מחשיפה להערות
אנטישמיות.

 

רוב הסטודנטים חולקים על כך שיש סביבה עוינת כלפי ישראל בקמפוס.
סביר יותר שהסטודנטים יסכימו כי קיימת סביבה עוינת כלפי ישראל בקמפוס שלהם מאשר
שיש סביבה עוינת כלפי היהודים, אך רוב הסטודנטים עדיין לא הסכימו עם הראשון. היוצא
מן הכלל היה במישיגן, שם רק יותר ממחצית הסטודנטים היהודים הסכימו במידה כלשהי
שבבית הספר יש סביבה עוינת כלפי ישראל.

 

תמיכה ב– BDS היא נדירה.
בכל אחד מבתי הספר הללו, התמיכה בחרם אקדמי על ישראל לא הייתה קיימת כמעט בקרב
תלמידים יהודים, ונדירה בקרב תלמידים לא יהודים.

 

ישראל והיהודים אינם דאגה לתלמידים. בארבעת
בתי הספר שנבדקו, סוגיות הקשורות לישראל וליהודים היו רחוקות מרשימה של
“נושאים דחופים” בקמפוס – אפילו בקרב סטודנטים יהודים.

 

הסטודנטים
היהודים מרגישים בטוחים ושהם שייכים לקמפוס
. סטודנטים יהודים בכל אחד מהקמפוסים דיווחו שהם מרגישים בטוחים
בקמפוס שלהם. הם גם נטו יותר להרגיש שהם “שייכים” למוסד שלהם מאשר
תלמידים לא יהודים. ההבדל היה גדול יותר במישיגן, דבר המרמז על כך, שבעוד כמה
תלמידים יהודים נחשפו לרטוריקה אנטישמית ולאנטי-ישראליות, המפגשים הללו לא שינו
באופן יסודי את חוויות התלמידים בקמפוס.