LOADING

Type to search

גרמניה מחקרים

דו”ח המחקר “פרספקטיבות יהודיות בנוגע לאנטישמיות בגרמניה”

Share
מקור: Frankfurt University

האנטישמיות משפיעה עוד היום, בחיי היומיום, על רווחתם ואפשרות עיצוב
חייהם של היהודים בגרמניה. עבור הנוגעים לדבר, על פי הטענה, היא מעיקה מבחינה
פיזית, נפשית וחברתית, ומתגלה בצורת סטריאוטיפים, הבעות זלזול כללי כלפי יהודים
והיהדות, כמו גם בדרך של דעות קדומות ותמונות במֶדיה, הן גלויות והן סמויות
ועדינות. על כן, לרשות הנוגעים לדבר עומדות, על פי הטענה, אסטרטגיות מגֻוונות
להתמודדות עם האנטישמיות. רבים הביעו דאגה בשל עלייתה של האנטישמיות בגרמניה.

 

אלו הן אחדוֹת מהתוצאות והמסקנות של המחקר “פרספקטיבות יהודיות לגבי אנטישמיות
בגרמניה”
, שנערך על ידי קבוצת העבודה
אשר סביב פרופסור ד”ר יוליה ברנשטיין (Julia Bernstein) מהתחום
המקצועי עבודה סוציאלית ובריאות באוניברסיטה למדעים יישומיים בפרנקפורט (Frankfurt UAS) ופרופסור ד”ר אנדריאס ציק (Andreas Zick),
ד”ר אנדריאס הוברמן (Andreas Hövermann)
וזילקֶה יֶנסֶן (Silke Jensen) מהמכון למחקר בין-תחומי בעניין קונפליקטים ואלימות (IKG) אשר באוניברסיטת בילֶפֶלד (Universität Bielefeld).
המחקר התהווה בהזמנתו של “חוג המומחים הבלתי תלוי לעניין האנטישמיות” („Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus“) במסגרת
הפרלמנט הפדראלי הגרמני. דו”ח המחקר מתעד הצגה שיטתית של שאלות בפני יהודים
בדבר התפיסות, הפרשנויות וההערכות שלהם בנוגע לאנטישמיות.

 

המחקר מורכב משני קטעי מחקר. ה- IKG  ביצע בשלב ראשון הצגה כמותית מקֻוונת של השאלות, אשר קראה
ליהודים לתעד את החרדות, המשאלות והתפיסות האישיות שלהם; בסך הכל השתתפו 553 איש.
קבוצת העבודה אשר סביב הסוציולוגית ברנשטיין  ביצעה הערכה של דיווחים פרטניים
של 31 מרואיינים, לצד דו”חות מאת מומחים ויומן, תוך התייחסות לכל מקרה ספציפי,
וזאת על מנת להכיר ולזהות במסגרת הביוגרפיה הנוגעת לדבר את תפקידם של סיפורים, נרטיבים
וטראומות משפחתיים, כמו גם של התנסויות בהגירה ובהשתלבות בחברה.