04-06-2008

anti-Semitism או antisemitism? מהי משמעותו של המקף ?

מקור: Sisca


מאת שמואל אלמוג

 

ישנה שאלה לכאורה שולית אשר צצה לעתים קרובות, אולם אם תקדישו לה מעט מחשבה תבינו את החשיבות הגלומה בה. השאלה היא – האם לכתוב "anti-Semitism" עם מקף או "antisemitism" במילה אחת?


מדוע שאלה טכנית כזו בכלל אמורה לעניין אותנו, אם איננו עוסקים בהגהה או בסידור מלים להדפסה?


ובכן, הבה ונתחיל בהתחלה: מתי הופיעה לראשונה המילה "antisemitism"? היא מיוחסת בדרך כלל לוילהלם מאר, אותו כינה ההיסטוריון משה צימרמן כ"פטריארך האנטישמיות". מאר טבע את המונח בשנות השבעים של המאה ה-19, על מנת ליצור הבחנה בין שנאת היהודים העתיקה לבין ההתנגדות המודרנית ליהודים על רקע פוליטי, אתני או גזעני. המונח התפתח במהירות והפך לביטוי שגור בשפות רבות, וכך הוא הפך תוך זמן קצר למונח המקיף לא רק את שנאת היהודים בגרסתה המודרנית אלא גם מתייחס – במנוגד לכל הגיון – לכל סוג של טינה כלפי היהודים בעבר ובהווה. כך אנו אומרים כיום "antisemitism" גם כשאנו מתייחסים לתקופות מן העבר הרחוק, אשר אין בהן כל קשר לשימוש המודרני הנ"ל. כיום לא תשמעו עוד פוריסטים המוחים על השימוש האנכרוניסטי במונח; השימוש במילה "antisemitism" הפך למקובל לתיאור כל סוג שהוא של שנאת יהודים.


הבה נחזור כעת לעניין המקף. מהו ההבדל בין שתי צורות הכתיבה? ובכן, כשאתה משתמש במקף אתה מייחס חשיבות למלים "שמי" ו"שמיות". ניתן להבין מכך כי הן נושאות תוכן ממשי וכי אכן קיימת קבוצה כזאת של אנשים – ה"שמיים" – המהווים גזע בפני עצמם. זהו ללא ספק מינוח לא מתאים. ראשית, משום שהמלים "שמי" ו"ארי" שימשו במקור לתיאור קבוצות שפה ולא קבוצות של אנשים; ובעיקר משום שעל פי הז'רגון האנטישמי, הכוונה האמיתית במילה "שמיים" היא ליהודים.


אך היהודים לא מהווים גזע כלל וכלל. לא טבועים בהם מאפיינים המשותפים לכל היהודים, המפרידים אותם מעמים אחרים. מה שמאחד את היהודים היא המסורת, התרבות, ההיסטוריה, הגורל המשותף, אך בוודאי לא הגנטיקה. אם נניח לרגע כי השמיים הם אכן גזע מיוחד, יש לקחת בחשבון כי הגזע לכאורה הזה כולל גם את היהודים וגם את הערבים. רבות נאמר על הקרבה בין שני העמים, הנמצאים כעת במחלוקת זה עם זה. אף על פי כן, האנטישמיים המדברים כנגד ה"שמיים" אינם מתייחסים בדרך כלל לערבים; הם הרי מתכוונים ליהודים. כך נהגו גם הנאצים, אשר הרגו את היהודים והזמינו את הערבים לשתף עימם פעולה.


ניתן לומר בפה מלא כי המונח "anti-Semitism" אינו קביל, מאחר והוא מופנה כלפי אלה המכונים "שמיים". אולם התוכן הגלום במונח זה מתייחס באופן ספציפי לתנועה אנטי-יהודית. "antisemitism" היא מונח גנרי המסמל יחס ייחודי כלפי קבוצה מסוימת של אנשים. הפילוסוף המנוח צבי דיזנדרוק הצביע על כך כשאמר: "מעולם לא נטבע מונח לתיאור יחס שלילי בלבד" כלפי אף עם אחר מאז ומעולם, מלבד כלפי היהודים.


הסרת המקף, אם כן, מעבירה מסר. כשאתה כותב "anti-Semitism" עם מקף, אתה נותן קרדיט מסוים לבסיס עליו בנויים הדברים. ברגע שאתה מסיר את המקף, אתה מתייחס לאנטישמיות כפי שהיא באמת – שם גנרי עבור שנאת היהודים בתקופה המודרנית, אשר מקיף כעת את תופעת שנאת היהודים בכללותה: בעבר, בהווה וחוששני שגם בעתיד.